Kvalitet

Vi har ett eget utarbetat kvalitetsledningssystem som är kontrollerat och godkänt av Nordcert. De genomför årligen två revisioner på vår tillverkning av betongelement.

Hållbarhetsrapport
Vi har upprättat en hållbarhetsrapport, den finns att ladda ned under dokument.

Certifikat Betong

EG-intyg

Produkter i vår tillverkning som från och med 2013-07-01 omfattas av kravet på CE-märkning är väggelement, pelare och balkar. För dessa har vi EG-intyg, vilket gör att de är CE-märkta.

Miljö

Bohus Betong arbetar kontinuerligt för att minska belastningen på miljön.

Miljöpolicy

  Vi skall

 • Verka för en god yttre miljö.
 • Medverka till en hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
 • Våra produkter bidrar till en hållbar utveckling genom:

 • sin tekniska livslängd på över 100 år.
 • att betongelement reducerar byggnadens energiförbrukning genom sin förmåga att ackumulera överskottsvärme,
 • betongelementens ringa underhållsbehov,
 • att de kan demonteras och återanvändas eller återvinnas.
 • att följa tillämplig lagstiftning, gällande föreskrifter och andra krav inom området,
 • att ta hänsyn till etiska aspekter där det är möjligt,
 • att arbeta med ständig förbättring med avseende på miljö bl.a. genom:.
  en aktiv påverkan på externa intressenter i allmänhet och leverantörer i synnerhet.
 • att vi, våra kunder och leverantörer ska arbeta förebyggande och minimera negativ miljöpåverkan.
Gul blomma i högt gräs fin miljö